Věrnostní program NakupSiTu.cz

 

 

Tento věrnostní program NakupSiTu.cz upravuje věrnostní program webového rozhraní nakupsitu.cz a všech jeho subdomén. Věrnostní program provozuje podnikatel Martin Šťastný, se sídlem Na Chmelnici 1596, 583 01 Chotěboř, IČ: 04731972, není plátce DPH, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Chotěboř.

1.         Jak se mohu zapojit do věrnostního programu?

 

 

Abyste mohli využívat výhod věrnostního programu musíte si vytvořit uživatelský účet. Postup, jak vytvořit uživatelský účet naleznete na webovém rozhraní a v bodě 9 obchodních podmínek. Vytvořením uživatelského účtu a potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito podmínkami věrnostního programu a obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi, zároveň je tímto okamžikem uzavřena smlouva o spolupráci (dále také jako „smlouva“), smlouva o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení.

2.         Jak se získávají kredity?

 

 

Kredity získáte za každý nákup učinění prostřednictvím uživatelského účtu. Z každého takto učiněného nákupu vám bude připsáno 2 % částky s DPH, kterou jste uhradili za nákup, ve formě kreditů na váš uživatelský účet. Jeden kredit vyjadřuje 0,01 Kč, kterou je možno uhradit další nákup.

3.         Budou mi přičteny kredity, pokud použiju na úhradu nákupu kredity nebo jinou slevu?

 

 

Kredity nebudou přičteny za nákup, který byl hrazen alespoň z části kredity nebo na který byla použita sleva jiná. Rovněž případné slevy nelze kombinovat s kredity, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4.         Kdy mi budou kredity přičteny?

 

 

Kredity vám budou přičteny do 20 dnů od uhrazení kupní ceny objednávky. Okamžikem uhrazení kupní ceny objednávky se rozumí okamžik připsání platby na náš bankovní účet, popřípadě okamžik přijetí platby v hotovosti.

5.         Jak a kde mohu kredity využít?

 

 

Kredity je možné využít při další objednávce prostřednictvím uživatelského účtu. Kredity lze uhradit danou objednávku, popřípadě část dané objednávky. Nejmenší možná úhrada je 0,01 Kč, přičemž horní hranice je stanovena na souhrnnou cenu objednávky.

Kredity je možno takto využít na jakémkoli e-shopu umístěného na webovém rozhraní nakupsitu.cz nebo na jakékoli jiné subdoméně tohoto webového rozhraní.

6.         Mohu si nechat vyplatit kredity v hotovosti?

 

 

Není možné si nechat vyplatit kredity v hotovosti. Jedinou možností, jak kredity využít, je úhrada další objednávky prostřednictvím našich e-shopů NakupSiTu.cz.

7.         Co se stane s kredity, když dojde k zániku kupní smlouvy (vyjma zániku z důvodu splnění)?

 

 

V případě, že bude smluvní poměr vyplývající z kupní smlouvy ukončen (vyjma splnění smlouvy), nebudete mít nárok na jakékoli kredity plynoucí z takové smlouvy. Tato situace se bude aplikovat i na případ, kdy si zboží nevyzvednete. Na kredity získané z jiných nákupů (kupních smluv) nemá zánik smlouvy vliv. Pokud vám byly kredity za nákup již přečteny, budou vám v případě zániku kupní smlouvy (vyjma zániku z důvodu splnění) odebrány.

8.         Mohu někoho pozvat do věrnostního programu?

 

 

V rámci uživatelského účtu je unikátní odkaz, který slouží pro pozvání do věrnostního programu. Tento unikátní odkaz zašlete osobě, kterou chcete pozvat do věrnostního programu. Daná osoba se následně může pomocí unikátního odkazu registrovat.

9.         Jaké jsou výhody pozvání do věrnostního programu?

 

 

V případě, že se někdo pomocí unikátního kódu zaregistruje a učiní prostřednictvím takového účtu objednávku, kterou uhradí, pak bude na uživatelský účet, přes který byl vytvořen tento uživatelský účet, připsáno 1 % z učiněné a uhrazené objednávky s DPH ve formě kreditů. V momentu, kdy by došlo k ukončení smlouvy (vyjma z důvodu splnění) se bude postupovat obdobně dle článku 7.

10.     Jsou kredity přenosné mezi uživatelskými účty?

 

 

Kredity nelze převádět mezi uživatelskými účty.

11.     Mohu si založit více uživatelských účtů?

 

 

Je zakázáno mít více uživatelských účtů. V případě, že provozovatel zjistí, že jedna osoba má více uživatelských účtů, pak tyto účty budou zrušeny bez jakýchkoli nároků na již získané kredity.

12.     Kdy mi vyprší platnost kreditů? 

 

 

Platnost kreditů je vázána na existenci webového rozhraní a e-shopů NakupSiTu.cz. Rovněž v případě zrušení uživatelského účtu dle níže zmíněného článku dochází k vypršení platnosti kreditů.

13.     Co když zruším uživatelský účet? 

 

 

Pokud dojde ke zrušení uživatelského účtu, dojde k vypršení platnosti kreditů a nebude je možné získat zpět. Okamžikem zrušení uživatelského účtu dochází k ukončení smlouvy.

14.     Jak mohu z věrnostního programu odejít, vypovědět smlouvu o spolupráci?

 

 

Pokud se již nebude dále chtít účastnit věrnostního programu, zrušte uživatelský účet. Možnost zrušení uživatelského účtu naleznete v rámci uživatelského účtu. Okamžikem zrušení uživatelského účtu dochází k ukončení vaší účasti na věrnostním programu (smlouvy). V případě ukončení účasti na věrnostním programu vám vyprší platnost kreditů a již je nebude možné získat zpět.

15.     Co bych měl ještě vědět? 

 

 

V případě, že bude pomocí uživatelského účtu či věrnostního programu docházet k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů, obchodních podmínek nebo podmínek věrnostního programu můžeme vám bez náhrady zrušit uživatelský účet a nebude vám náležet žádná kompenzace za případné kredity na příslušném účtu.

Jsme oprávnění kdykoli měnit podmínky věrnostního programu. V případě mimořádné akce se podmínky věrnostního programu na tuto akci použijí přiměřeně.  

Další práva a povinnosti se řídí pokyny na webovém rozhraní, obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

16.     Další informace pro spotřebitele 

 

 

V případě, že jste fyzickou osobou, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží vám ochrana spotřebitele dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Jako spotřebitel máte především:

a)        právo kdykoli odstoupit od smlouvy zrušením uživatelského účtu dle článku 13.;

 

b)        právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto podmínkách věrnostního programu nebo na webovém rozhraní);

 

c)         právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy;

 

a)        není-li jeho bydliště v České republice, má dále právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu jeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád.

 

O odstoupení od smlouvy nás můžete informovat jakkoliv, doporučujeme však zaslání zprávy na náš kontaktní e-mail. Následně vám okamžitě po oznámení o odstoupení od smlouvy zablokujeme váš uživatelský účet a znemožníme další využívání věrnostního programu.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte  právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u nás poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se našich služeb, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Podmínky pro připisování kreditů za nákup od partnerských e-shopů

 

 

17.     Vysvětlení pojmů  

Podmínky pro připisování kreditů za nákup od partnerských e-shopů (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb na internetovém rozhraní NakupSiTu.cz na internetové adrese www.nakupsitu.cz.

 

Kup - Pointy se rozumí mimořádné odměny poskytované poskytovatelem uživateli v souvislosti s užíváním portálu (např. odměna za doporučení kamaráda, věrnostní program atd.).

 

Cenou se rozumí kupní cena zboží nebo cena služby v Kč, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou uživatel nakupuje zboží či pořizuje službu od partnera uvedeného v katalogu, přičemž aktuální cena, včetně dalších informací vztahujících se k ceně (včetně aktuální sazby DPH), je uveřejněna na partnerském webu.

 

E-mailem uživatele se rozumí emailová adresa uživatele uvedená v profilu a použitá při registraci.

 

Katalogem se rozumí soubor odkazů (linků) směřujících na partnerské weby a dalších informací o partnerech a jimi nabízeného zboží či služeb; vše dostupné na webovém rozhraní NakupSiTu.cz. Katalog je dále členěn na kategorie podle věcného zaměření partnerem nabízeného zboží či služby (např. móda, cestování, jídlo apod.);

 

Odměnou se rozumí připsání Kup - Pointů  z ceny uhrazené uživatelem partnerovi, přičemž může být vyjádřena, buď jako určitá hodnota Kup - Pointů, nebo jako procento z hodnoty uživatelem zakoupeného zboží nebo služby partnera a pokud není výslovně uvedeno jinak. Odměna se počítá z ceny bez DPH a bez zahrnutí dalších poplatků s transakcí spojených (např. poštovné, balné, doprava apod.). Pro stanovení výše odměny je rozhodující výše odměny, kterou nabízí partner za zprostředkování prodeje. V případě uznání odměny bude odměna připsána od dvou do šedesáti dní od zaplacení zboží zákazníkem partnerovi.

 

Partnerem se rozumí podnikatel se sídlem nebo místem podnikání v České republice nebo mimo ní, který je smluvním partnerem poskytovatele nabízejícím na portálu uživatelům soutěže, slevy a jiné promoční nabídky a který provozuje partnerský web, přičemž další informace o partnerovi jsou uvedeny na webovém rozhraní (zejména v katalogu).

 

Partnerským webem se rozumí internetová stránka partnera, na které partner provozuje e-shop nebo obdobný systém umožňující uživateli vzdálenou nabídku a nákup zboží a/nebo nabídku, objednávku či poskytnutí služby, a to svým jménem a na svůj účet.

 

Profilem se rozumí uživatelský profil každého uživatele, který je přístupný uživateli na webovém, a byl založen za účelem užívání služby.

 

Portálem se rozumí webové rozhraní NakupSiTu.cz, na kterém poskytovatel poskytuje službu.

 

Provizí se rozumí finanční částka, kterou obdrží poskytovatel od partnera v souvislosti s uzavřením zprostředkovávané smlouvy.

 

Přístupovými údaji se rozumí unikátní (jedinečné) údaje každého uživatele, a to e-mail uživatele a heslo pro přístup k profilu.

 

Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služby, jejíž nedílnou součástí jsou tyto podmínky, se kterými vyslovuje uživatel svůj výslovný souhlas aktivním jednáním při registraci, a to označením příslušného políčka:


Souhlasím se zpracování osobních údajů.
Ochrana osobních údajů
Souhlasím s obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky
Souhlasím s podmínkami věrnostního programu.
Podmínky věrnostního programu.

 

Spotřebitelem se rozumí uživatel, který využívá službu výhradně pro soukromé účely, nikoliv pro svou obchodní nebo podnikatelskou činnost nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

 

Třetí osobou se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba odlišná od poskytovatele a uživatele.

 

Uživatelem se rozumí každá fyzická osoba, která provede řádně registraci a je tak oprávněna využívat službu, přičemž uživatelem může být pouze spotřebitel.

 

Webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní umístěné na internetové (webové) adrese www.nakupsitu.cz.

 

Zprostředkovávanou smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi uživatelem jakožto kupujícím zboží či objednatelem služby a partnerem jakožto prodávajícím zboží či poskytovatelem služby, přičemž uživatel k jejímu uzavření na partnerském webu použil portál, tj. na partnerský web byl z portálu přesměrován za použití svého profilu a kliknutím na tlačítko „Do obchodu“.

 

Jak využít Kup – Pointy (kredity) Kup – Pointy lze využít na úhradu kompletní částky nebo její části účtovanou za zboží ve všech obchodech NakupSiTu.cz nebo uhrazením částky nebo její části, která je účtována za slevové kupony které jsou platné na příslušných partnerských webech. Tyto slevové kupony jsou na prodej pouze na webu www.nakupsitu.cz. Více informací a podmínek o využití Kup – Pointů naleznete v odstavci 5 a 6.

 

 

18.  REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Provedení registrace uživatele na webovém rozhraní je nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy a řádné využívání služby uživatelem. Jedna fyzická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a zároveň poskytovatel umožňuje takové fyzické osobě uvést pouze jeden e-mail uživatele. Podmínky zde uvedené platí pro uživatele po celou dobu trvání smlouvy, přičemž jakéhokoliv jejich porušení je považováno za podstatné porušení smlouvy a poskytovatel je oprávněn profil zablokovat a má rovněž právo od smlouvy odstoupit.

 

Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na webovém rozhraní, přičemž uživatel je povinen o sobě vyplnit správné a úplné údaje. V případě jakýchkoliv změn v údajích uživatele uvedených v profilu je tento povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, uvést poskytnuté údaje do souladu se skutečným stavem. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je v souvislosti s poskytováním služby oprávněn kdykoliv v budoucnu měnit rozsah povinných údajů o uživateli či dalších údajů o uživateli, zejména v případě požadavků stanovených závaznými právními předpisy. Pokud uživatel neposkytne poskytovateli vyžádané údaje (poskytovatelem stanovené), je to považováno za podstatné porušení smlouvy a poskytovatel je oprávněn profil zablokovat a má rovněž právo od smlouvy odstoupit.

 

Registrace uživatele je zahájena odesláním vyplněného registračního formuláře uživatelem v rámci webového rozhraní, přičemž údaje uživatele obsažené v odeslaném registračním formuláři jsou poskytovatelem považovány za správné. Po odeslání registračního formuláře uživatele poskytovatel zašle uživateli na jeho uvedenou e-mailovou adresu v registračním formuláři potvrzení o registraci, přičemž je registrace dokončena.

 

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí takový uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Webové rozhraní obsahuje informace o službě a její hlavní specifikaci, a to včetně podmínek pro získávání odměn a/nebo bonusů.

 

Souhlasem s těmito podmínkami uživatel výslovně prohlašuje, že mu poskytovatelem byly před uzavřením smlouvy poskytnuty údaje vyžadované § 1811 OZ, zejména, že:

·         byl seznámen se základními údaji o poskytovateli, které jsou uvedeny v těchto podmínkách;

·         byl srozumitelně seznámen se službou a popisem jejích hlavních vlastnostmi;

·         dále souhlasem s těmito podmínkami výslovně prohlašuje, že mu poskytovatelem byly před uzavřením smlouvy poskytnuty údaje vyžadované § 1820 OZ, zejména, že:

o    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou Uživatel hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá. Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky spojené s komunikací na dálku;

o    od smlouvy může uživatel odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy za podmínek stanovených dále v tomto článku podmínek;

o    Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy vymezené v § 1837 podmínek (zejména od smlouvy o poskytování služby, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a poskytovatel před uzavřením takové smlouvy sdělil uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy). Uživatel výslovně sděluje, že dává poskytovateli výslovný souhlas k takovému splnění služby, pokud je takováto služba objednávána (zejména pokud uživatel využije službu před uplynutím lhůty pro odstoupení);

o    v případě nevyřízení stížností je oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejména na Českou obchodní inspekci.

 

Smluvní vztah vzniká (smlouva je uzavřena) registrací uživatele. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu registrace na webovém rozhraní a uživatel má možnost před vlastním odesláním registračního formuláře jej zkontrolovat. Uživatel souhlasí, aby poskytovatel zahájil poskytování služby neprodleně po uzavření smlouvy.

 

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je smlouva uzavírána v českém jazyce.

 

19.  PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, PRÁVA A POVINNOSTI, OBSAH SLUŽBY

 

Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry umožňujícími mu bezproblémový chod služby na straně uživatele, přičemž pro přístup k službě je uživatel povinen využívat pouze rozhraní poskytnutá mu za tímto účelem poskytovatelem.

 

Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje pro přihlášení uživatele do profilu a pro přístup ke službě před zneužitím třetí osobou. V případě zjištění jakéhokoliv zneužití dle předchozí věty je uživatel povinen neprodleně toto sdělit poskytovateli. V případě porušení jakékoliv povinnosti uživatele uvedených v tomto odstavci podmínek poskytovatel neodpovídá za újmu, která tímto uživateli vznikne.

 

Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

·         je plně způsobilý k právnímu jednání;

·         neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů;

·         veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné v rámci registrace;

·         nebude používat službu v rozporu s platnými právními předpisy či nebude používat službu, pokud by jejím použitím ze strany uživatele došlo k porušení platných právních předpisů;

·         bude používat službu pouze k účelu, k němuž je služba určena, zejména k možnosti získat odměnu a/nebo bonus užíváním služby;

·         se před zahájením užívání služby důkladně seznámil s podmínkami služby, rozumí jim a bez výhrad s nimi souhlasí;

·         nebude činit nic, co by mohlo jakkoliv narušit nebo poškodit webové rozhraní, včetně sítě a serverů připojených ke službě, či nebude činit nic, co by mohlo jakkoliv ohrozit nebo znemožnit poskytování služby;

·         se nebude v souvislosti s užíváním služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání.

 

Uživatel nese veškerou odpovědnost za dopad svého jednání spojeného s užíváním služby a výslovně souhlasí s tím, že službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy, podmínkami a oprávněnými zájmy poskytovatele či třetích osob (zejména partnerů).

 

Uživatel se dále zaručuje, zavazuje a je plně seznámen s tím, že není oprávněn:

·         užívat službu v rozporu s podmínkami;

·         užívat službu způsobem způsobilým poškodit poskytovatele či třetí osoby (zejména partnery), zejména zakládáním duplicitních profilů jedním subjektem a/nebo jiné snaze o podvodné získávání odměn a/nebo bonusů;

·         kontaktovat jakéhokoliv partnera v souvislosti s případným nárokem na výplatu odměny a/nebo bonusu souvisejícího s takovým partnerem;

·         získávat přístupové údaje jiných uživatelů;

·         zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data služby;

·         vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiný subjekt, než uživatel, nebo vytvářet profily, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly;

·         porušovat práva poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech podmínek;

·         pokusit se jednat protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.

 

Uživatel je v rámci užívání služby povinen zachovávat práva poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly či s jinými předměty práv duševního vlastnictví.

 

V případě, že uživatel jakkoliv poruší tyto podmínky, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a poskytovatel je oprávněn službu omezit nebo zablokovat profil uživatele a je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

Obsahem služby je činnost poskytovatele směřující k zajištění odměny uživateli, která je podmíněna řádným a úplným uhrazením ceny uživatelem partnerovi a dále také zaplacením provize partnerem poskytovateli. Při splnění všech podmínek uvedených v podmínkách bude odměna vyplacena v podobě Kup – Pointů na KUP – POINT KONTO, a to z částky, kterou obdrží jako provizi. Další činnosti poskytovatele, včetně podmínek k nim se vztahujících, jsou uvedeny na webovém rozhraní.

 

Protože poskytovatel není účastníkem zprostředkovávané smlouvy, není obsahem služby mj. zajištění této transakce mezi uživatelem a partnerem a uživatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že zprostředkovávaná smlouva je výhradně smluvním vztahem mezi uživatelem a příslušným partnerem.

 

Údaje o partnerech uvedené v katalogu jsou pouze orientační a mohou se lišit. Zejména náklady na dopravu a platbu atd.

Poskytovatel je oprávněn bez jakéhokoliv předchozího oznámení informace obsažené v katalogu jednostranně doplňovat, měnit či odstraňovat.

 

Uživatel je odpovědný za správnost a úplnost svých údajů uvedených v profilu a má povinnost takové údaje udržovat správné a úplné po celou dobu trvání smlouvy.

 

Uživatel je povinen přistupovat ke každému partnerovi a ke všem transakcím s těmito osobami se stejnou opatrností jako by vstupoval na partnerský web přímo bez využití webového rozhraní NakupSiTu.cz

 

Uživatel není oprávněn:

·         uzavírat zprostředkovávanou smlouvu jménem někoho jiného;

·         platit za plnění dle zprostředkovávané smlouvy platebními prostředky jiných osob, které k nákupu takového plnění nedala svolení;

·         zneužívat nabídek partnerů, zejména objednáním plnění dle zprostředkovávané smlouvy a jeho následným zrušením bez legitimního důvodu;

·         jakkoliv porušovat obchodní podmínky partnerů souvisejících s plněním dle zprostředkovávané smlouvy.

 

Uživatel je oprávněn po celou dobu trvání smlouvy kontrolovat stav odměn a/nebo bonusů uvedených ve svém profilu. V případě, že uživatel nesouhlasí se stavem odměn a/nebo bonusů uvedených v profilu, je oprávněn provést reklamaci e-mailem na email: info@nakupsitu.cz.

 

 

20.  ODMĚNY A BONUSY A PODMÍNKY K NIM SE VZTAHUJÍCÍ

 

Pro poskytnutí služby, zejména k zajištění připsání odměny, musí být současně splněny následující podmínky:

·         uživatel musí být přihlášen;

·         uživatel k přístupu na partnerský web využije odkaz (link) umístěný v katalogu;

·         uživatel uzavře zprostředkovávanou smlouvu svým jménem;

·         po uzavření smlouvy s partnerem zašle uživatel čitelnou kopii faktury kde musí být viditelné číslo objednávky, částka a datum uzavření smlouvy s partnerem. Kopii faktury je možné zaslat po přihlášení pomocí formuláře, který uživatel najde pod názvem „Vyžádat odměnu“ (ve formuláři musí být uveden email použitý při registraci) nebo zasláním kopie faktury na email info@nakupsitu.cz (kopie musí být odeslána z emailu uvedeného při registraci). Když si uživatel o odměnu takto nezažádá, nebude mu odměna připsána;

·         partner musí transakci ze zprostředkovávané smlouvy zaznamenat, potvrdit a vyplatit z ní poskytovateli provizi. V případě použití slevy (slevového kódu, slevového kuponu nebo jiného způsobu slevy) se body za nákup nepřičítají;

·         a další podmínky uvedené ve Webovém rozhraní.

V případě, že budou splněny veškeré podmínky k zajištění (zaregistrování) odměny, vynaloží poskytovatel maximální úsilí k dodatečnému získání odměny ve prospěch uživatele, nicméně poskytovatel neodpovídá za to, že odměna bude skutečně poskytnuta. Výše možné odměny je orientačně uvedena v Katalogu a je závislá zejména na podmínkách konkrétního partnera, přičemž skutečná výše odměny je vždy odvislá od konkrétní transakce dle Zprostředkovávané smlouvy. Výši odměny může ovlivnit i případná promo akce poskytovatele a jiné. Výše odměny, která není ovlivněna promo akcí nebo jiným zásahem partnera je uvedena v tabulce s názvem “Seznam odměn pro naše zákazníky“ ve které najde uživatel jak hodnotu odměny pro zákazníka, tak i hodnotu kterou obdrží kamarád, který zákazníkovi doporučil registraci na NakupSiTu.cz. Výše odměny se počítá z hodnoty, která je uvedena v tabulce v den provedení nákupu.

 

Jednotlivé bonusy (pokud jsou aktivní) jsou specifikovány na webovém rozhraní, pokud nedojde  ke schválení jakéhokoliv bonusu do 12 měsíců, ztrácí uživatel možnost připsání odměny. Další podmínky týkající se bonusů, včetně jejich získání (zaregistrování) a vyplacení jsou uvedeny na webovém rozhraní (pokud jsou aktivní).

 

Jednotlivé odměny a/nebo bonusy jsou evidovány v profilu příslušného uživatele ve složce KUP – POINT KONTO.

 

Výplata odměny nebude provedena, zejména pokud:

·         partner neuhradil poskytovateli provizi;

·         provizi nelze propojit s žádným profilem;

·         odměna se vztahuje k profilu, který byl zrušen/odstraněn, případně zablokován;

·         provize je spojena s transakcí, která je označena jako podvodná nebo pokud uživatel porušil podmínky a/nebo obchodní podmínky partnera vztahující se k zprostředkovávané smlouvě;

·         provize je spojena s transakcí provedenou uživatelem jménem nebo ve prospěch osoby odlišné od takového uživatele;

·         dojde k odstoupení od zprostředkovávané smlouvy, na jejímž základě byla odměna připsána;

·         uživatel neposkytl nezbytnou součinnost pro realizaci připsání odměny;

·         profil uživatele vykazuje jakýkoliv znak duplicitního profilu (rozhodnutí o tom je výhradně v gesci poskytovatele);

·         nebude splněna jakákoliv jiná podmínka k zajištění (zaregistrování) odměny na webovém rozhraní, včetně podmínek.

 

Odměny a/nebo bonusy není uživatel oprávněn jakkoliv slučovat s odměnami a/nebo bonusy jiného uživatele a dále uživatel bere na vědomí, že prodej či výměna jakékoliv odměny je výslovně zakázána. Jakékoliv porušení tohoto ustanovení uživatelem je považováno za podstatné porušení smlouvy a poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy.

 

Finanční prostředky (odměna a/nebo bonus), které nebudou vyplaceny Uživateli z důvodů uvedených na webovém rozhraní, včetně podmínek, se stávají majetkem poskytovatele.

 

Pokud dojde k jakémukoliv porušení smlouvy uživatelem (včetně podmínek) a uživateli byla zaregistrována jakákoliv odměna a/nebo bonus a tato odměna a/nebo bonus již byla uživatelem použita, je uživatel povinen uhradit použitou odměnu a/nebo bonus poskytovateli zpět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy poskytovatele.

 

.

21.  PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 

Celý obsah přístupný na webovém rozhraní, obsah služby, jakož i webový obsah, který se službou souvisí a všechny na ni publikované materiály (zejména texty, šablony, fotografie, loga, obrázky, videa atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní je chráněn autorským právem poskytovatele a může být rovněž chráněn i právy třetích osob. Uživatel není oprávněn obsah dle předchozí věty podmínek jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, šířit, rozmnožovat či používat k jakémukoliv účelu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

 

Uživatel bere na vědomí, že v případě jakéhokoli porušení podmínek uživatelem, je poskytovatel oprávněn uplatňovat vůči uživateli příslušné nároky z takového porušení, zejména pak nároky z autorských práv, včetně nároku na náhradu jakékoli majetkové a nemajetkové újmy takovým porušením způsobené.

 

Poskytovatel má právo neustále monitorovat obsah portálu k zajištění jeho chodu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění smazat veškerý obsah portálu, který je nebo může být shledán jako nevhodný a/nebo v rozporu s právními předpisy, jakož i má poskytovatel právo na úpravu, změnu, smazání /a/nebo zákazu obsahu portálu, který považuje jinak za závadný.

 

Uživatel bere na vědomí a uzavřením smlouvy souhlasí, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení a/nebo zprávy v diskusním fóru a/nebo v jiných komunikačních kanálech týkajících se portálu vkládá bez nároku na jakoukoliv odměnu, jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí uživatele, přičemž vyjadřují názory jejich autorů, nikoliv názory poskytovatele a poskytovatel neodpovídá za pravdivost informací v nich obsažených a za soulad těchto informací s právními předpisy. Veškerá komunikace, která bude probíhat na portálu, se považuje za veřejnou, přičemž publikováním svých komentářů uživatel poskytuje poskytovateli právo používat tyto komentáře k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

 

 

22.  DOBA TRVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je možné ji ukončit jedním z následujících způsobů:

·         dohodou smluvních stran a to ke dni uvedenému v takové dohodě;

·         nebo odstoupením od smlouvy;

·         nebo výpovědí smlouvy ze strany NakupSiTu.cz z důvodu nevyužití služby uživatelem po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců;

·         nebo zrušením uživatelského účtu buď ze strany uživatele;

·         nebo v případě porušení podmínek poskytovatelem.

 

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení uživatelem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se bude považovat:

·         jednání uživatele, které jakkoliv ohrožuje nebo je schopno jakkoliv ohrozit portál či poskytovanou službu jako takovou;

·         užívání služby či její části v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy;

·         nebo jednání uživatele, které je schopno přímo či nepřímo poškodit dobré jméno poskytovatele a/nebo pověst portálu;

·         nebo porušení smlouvy uživatelem, které je ve smyslu podmínek považováno za podstatné porušení smlouvy;

·         nebo případ jakéhokoliv opakovaného porušení.

 

Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy pro případ, že se webové rozhraní stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování služby.

 

 

23.  VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel neodpovídá uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním webového rozhraní. Zejména neodpovídá uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:

·         nefunkčností či nedostupností webového portálu jejich přerušením a/nebo poruchou;

·         stahováním informací zveřejněných na webovém rozhraní;

·         ztrátou informací uživatele a/nebo neoprávněným přístupem k informacím uživatele;

·         zneužitím webového rozhraní ze strany jiného uživatele a/nebo třetích osob;

·         ukončením provozování webového rozhraní.

Poskytovatel dále neodpovídá uživateli za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v katalogu a tudíž neodpovídá uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli v souvislosti s tím vznikne, zejména neodpovídá uživateli za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou neúplností, nepřesností, nepravdivostí či neaktuálností jakékoliv informace uvedené v katalogu.

 

Kliknutím na odkazy na webovém rozhraní může dojít k jeho opuštění a k přesměrování na partnerské weby. Ve vztahu k partnerským webům nenese poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel doporučuje uživateli seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů.

 

Poskytovatel dále neodpovídá uživateli:

·         za jakost a množství/rozsah partnerem uživateli poskytnutého zboží či poskytnutých služeb dle zprostředkovávané smlouvy, ani za splnění jakýchkoliv dalších v ní uvedených práv a povinností;

·         za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s uzavřením zprostředkovávané smlouvy;

·         za zboží nebo služby poskytnuté partnerem uživateli, zejména za jejich bezpečnost apod. a uživatel bere na vědomí, že je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží či využívání služby zakoupených dle zprostředkovávané smlouvy.

 

24.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Veškeré právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména OZ a právními předpisy souvisejícími (včetně ZOS), a to i pro případ, že právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. Pro řešení jakýchkoliv sporů ze smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné soudy České republiky.

 

Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

Znění podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat, přičemž podmínky jsou pro uživatele platné vždy v aktuálním znění na webovém rozhraní uživatel bere rovněž na vědomí, že za projevení souhlasu uživatele se změnou podmínek se považuje pokračování ve využívání webového rozhraní. Nesouhlasí-li uživatel se změnami podmínek, zruší svůj uživatelský účet a přestane webové rozhraní používat.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, případně lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

Kontaktní údaje poskytovatele jsou:

 

Telefon: + 420 722 152 779

Email: info@nakupsitu.cz

 

Tyto podmínky věrnostního programu jsou platné a účinné od 09.04.2020.